Mae Gwledd y Gaeaf ar y Glannau yn Abertawe

Swansea Waterfront Winterland

Rheolau Sglefrio

RHEOLAU AR YR IÂ

Mae sglefrwyr yn cytuno i’r canlynol:

 • Rheoli’u cyflymder sglefrio drwy gydol y sesiwn;
 • Sglefrio ar gyflymder sy’n rhoi ystyriaeth i gyflwr yr iâ a nifer y sglefrwyr eraill sydd ar yr iâ;
 • Darllen a dilyn yr holl arwyddion a rhybuddion diogelwch;
 • Dilyn unrhyw gyfarwyddiadau a roddir gan staff y llawr sglefrio iâ a staff yr atyniad;
 • Bod yn ymwybodol o ac osgoi sglefrwyr eraill ac unrhyw offer ar yr iâ;
 • Bod yn ymwybodol o lefel eu gallu ar yr iâ a sglefrio yn ôl y gallu hwnnw;
 • Sglefrio mewn modd sy’n briodol i nifer y sglefrwyr eraill ac amodau’r iâ;
 • Peidio â sglefrio na cheisio sglefrio dan ddylanwad alcohol, cyffuriau neu sylweddau eraill a allai effeithio ar eu gallu i sglefrio neu reoli’u sglefrio;
 • Gadael y llawr sglefrio ar amser ar ddiwedd y sesiwn neu dan gyfarwyddyd staff;
 • Peidio â mynd ar yr iâ pan fo gwaith cynnal a chadw’n cael ei gynnal arno; a
 • Peidio â chymryd bwyd, diod na gwm cnoi ar yr iâ na cheisio bwyta, yfed na chnoi gwm ar yr iâ.

Mae gwylwyr yn cytuno i’r canlynol:

 • Ymddwyn mewn modd priodol a pheidio â cham-drin staff, gwylwyr eraill na’r sglefrwyr yn eiriol nac yn gorfforol;
 • Sicrhau nad yw eu hymddygiad yn cynyddu’r risg o anaf iddyn nhw’u hunain nac i eraill;
 • Sicrhau bod y rheilen o gwmpas yr iâ yn rhydd i sglefrwyr ei defnyddio; a
 • Pheidio â dringo’r rheilen na drosti nac eistedd arni.

Y PETHAU I’W GWNEUD A PHETHAU NA DDYLID EU GWNEUD AR YR IÂ

GWNEWCH:

 •  
 • Gwisgwch ddillad addas ar gyfer sglefrio mewn cyfleuster awyr agored.
 • Gwisgwch eich esgidiau sglefrio yn yr ardal aros gan ddefnyddio’r seddi yno.
 • Gwnewch yn siŵr bod eich esgidiau sglefrio’n ffitio’n iawn cyn mynd i mewn i’r ardal sglefrio.
 • Tynnwch unrhyw eitemau llac i ffwrdd neu twciwch nhw – sgarffiau, lanyardiau ac ati cyn mynd i mewn i’r ardal sglefrio.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gadael unrhyw fagiau / bagiau siopa gyda rhywun nad yw’n sglefrio neu yn yr ystafell gotiau a ddarperir.
 • Cadwch draw o’r ardal sglefrio pan fydd unrhyw waith cynnal a chadw’n digwydd yno.
 • Sglefriwch i gyfeiriad gwrdd-glocwedd.*
 • Cadwch y sŵn i lefel dderbyniol (e.e. dim sgrechian na gweiddi).
 • Rhowch wybod am unrhyw ddamweiniau i aelod o staff ar unwaith.
 • Rhowch sbwriel yn y biniau a ddarperir.
 • Gwrandewch a dilynwch gyfarwyddiadau’r staff.

*Byddwch yn ymwybodol: Mae’r ardal cerdded ar iâ yn gweithredu llif unffordd, gwrthglocwedd. Os bydd digwyddiad neu newid yn amodau’r iâ, efallai y bydd gofyn i chi sglefrio gan ddilyn llif clocwedd. Gwrandewch ar y cyfarwyddiadau a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y llif yn ôl y cyfarwyddyd.

Peidiwch â Gwneud y Canlynol:

 • Peidiwch ag ysmygu na fêpio unrhyw le o fewn yr ardal sglefrio nac ar yr iâ.
 • Peidiwch â mynd ar yr iâ heb wisgo esgidiau sglefrio wedi’u ffitio’n gywir na gripiau iâ.
 • Peidiwch â gwisgo hwdis / cotiau gyda’r hwd i fyny.
 • Peidiwch â mynd â bagiau, tabledi, chwaraewyr cerddoriaeth, clustffonau na chamerâu ar yr iâ.
 • Peidiwch â defnyddio dyfeisiau symudol na chlustffonau pan fyddwch ar yr iâ.
 • Peidiwch â sglefrio dan ddylanwad alcohol na sylweddau eraill.
 • Peidiwch â bwyta, cnoi nac yfed ar yr iâ.
 • Peidiwch â chwarae unrhyw gemau ar yr iâ, gan gynnwys tag.
 • Peidiwch â gwneud unrhyw driciau ar yr iâ.
 • Peidiwch â sglefrio’n gyflym na sglefrio’n rhy agos i’r cwsmer o’ch blaen.
 • Peidiwch ag eistedd na dringo ar y rheilen.
 • Peidiwch â sglefrio ar hyd canol yr iâ, nac yn erbyn llif y sglefrwyr eraill.
 • Peidiwch â sglefrio mewn cadwyni na mewn grwpiau.
 • Peidiwch â sglefrio mewn grŵp o fwy na 3 pherson yn dal dwylo.
 • Peidiwch â difrodi, torri, taflu na chwistrellu’r iâ yn fwriadol.
 • Peidiwch â chario plant na babanod ar yr iâ.
 • Peidiwch â sglefrio am yn ôl.
 • Peidiwch â sefyll yn llonydd nac ymgasglu mewn grwpiau ar yr iâ.